Vücut kitle indeksinizi hesaplayın

Maxthio odt 4 mg yan etkileri nelerdir?

Yetişkinlerde ve 16 yaştan itibaren adolesanlarda, akut spinal patolojideki ağrılı kas spazmlarının tedavisinde endikedir.

Maxthio odt 4 mg yan etkileri nelerdir?

08 Nisan 2021 Perşembe

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
 
Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini
 
KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
 
Etkin madde
 
Tiyokolşikosid..........................4    mg
 
Yardımcı maddeler
 
Sükraloz...............................1.40    mg
 
Sodyum bikarbonat.............1.15    mg
 
Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.
 
 FARMASÖTİK FORMU
 
Ağızda dağılan tablet.
 
Açık sarı renkli yuvarlak düz tablet.
 
KLİNİK ÖZELLİKLER
 
Terapötik endikasyonlar
 
Yetişkinlerde ve 16 yaştan itibaren adolesanlarda, akut spinal patolojideki ağrılı kas spazmlarının tedavisinde endikedir.
 

Pozoloji ve uygulama şekli

 
Ağız yoluyla kullanım içindir.
 
Pozoloji:
 
MAXTHİO ODT, yetişkinlerde günde maksimum 16 mg dozunda kullanılmaktadır. Uygulama sıklığı ve süresi:
 
Önerilen maksimum doz, 12 saatte bir 8 mg’dır (günde 16 mg). Tedavi süresi, 7 ardışık gün ile sınırlandırılmaktadır.
 
Önerilen dozları aşan dozlar veya uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır (bkz. Bölüm 4.4).
 
Nasıl uygulanılır?:
 
Sadece ağızdan kullanım içindir.
 
Tabletler tok karnına alınmalıdır.
 
Ağız yolu ile uygulamayı takiben diyare gerçekleşirse, dozlama uygun bir şekilde azaltılmalıdır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
 
MAXTHİO ODT’nin böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.
 
Pediyatrik popülasyon:
 
MAXTHİO ODT güvenlilik endişeleri nedeniyle, çocuklarda ve 16 yaş altı adolesanlarda kullanılmamalıdır (bkz. Bölüm 5.3).
 
Geriyatrik popülasyon:
 
MAXTHİO ODT’nin yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.
 
Kontrendikasyonlar
 
Tiyokolşikosid aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:
 
•    Gevşek paralizide; adale hipotonisinde,
 
•    Tiyokolşikoside veya bölüm 6.1’de belirtilen yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olan hastalarda,
 
•    Tüm gebelik dönemi boyunca,
 
•    Laktasyon süresince,
 
•    Kontrasepsiyon kullanmayan, gebe kalma potansiyeli olan kadınlarda,
 
•    16 yaş ve altındaki çocuklarda,
 
•    Kanama problemleri olan ve antikoagülan kullanan hastalarda,
 

Maxthio odt 4 mg yan etkileri nelerdir?

 
Tiyokolşikosidin çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.
 
MAXTHİO ODT sükraloz içerdiğinden, nadir kalıtımsal fruktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sukraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
 
MAXTHİO ODT maltitol ve sorbitol içerdiğinden, nadir kalıtımsal früktoz intolerans problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
 
MAXTHİO ODT her tabletinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
 
Tiyokolşikosid epilepsisi olan hastalarda ya da nöbet riski olan hastalarda nöbetleri hızlandırabilir.
 
Oral uygulamayı takiben diyare görülmesi halinde doz uygun bir şekilde azaltılmalıdır.
 
Preklinik çalışmalar, günde iki kez oral uygulamada 8 mg dozlarında gözlenen insan maruziyetine yakın konsantrasyonlarda tiyokolşikosid metabolitlerinden birinin (SL59.0955) anöploidiyi (yani, bölünen hücrelerdeki eşit olmayan kromozom sayısı) indüklediğini göstermiştir (bkz. Bölüm 5.3). Anöploidi, teratojenisite, embriyo/fetus toksisitesi, spontan düşük ve bozulmuş erkek fertilitesi için bir risk faktörü ve kanser için potansiyel bir risk faktörü olarak görünmektedir. Tedbir amaçlı olarak, önerilen dozu aşan dozlarda ürün kullanımından veya uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır (bkz. Bölüm 4.2).
 
Hastalar, potansiyel gebelik riski ve izlenecek olan etkili kontrasepsiyon önlemleri hakkında dikkatli bir şekilde bilgilendirilmelidir.
 
4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
 
Yakın zamanlı klinik tecrübeler göz önüne alınarak, tiyokolşikosid, steroid olmayan antiinflamatuvar ajanlar, fenil butazon, analjezikler ve nörit tedavisinde kullanılan preparatlar, anabolik steroidler, sedatifler, barbituratlar ve süksinil kolin ile, başarılı ve güvenli bir şekilde birlikte uygulanmaktadır.
 
Tiyokolşikosid’in kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda, istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı, daha dikkatli olunmalı ve hastanın gözlemlenmesi gerekmektedir.
 
Tiyokolşikosid antikoagülanlarla birlikte kullanılmamalıdır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
 
Özel popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.
 
Pediyatrik popülasyon
 
Pediyatrik popülasyona ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.
 
4.6. Gebelik ve laktasyon
 
Genel tavsiye
 
Gebelik kategorisi: X.
 
MAXTHİO ODT gebelik döneminde kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
 
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadırlar.
 
Gebelik dönemi
 
Gebe kadınlarda tiyokolşikosid kullanımına ilişkin sınırlı miktarda veri bulunmaktadır. Dolayısıyla, embriyo ve fetus için potansiyel tehlikeler bilinmemektedir.
 
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar teratojenik etkiler göstermiştir (bkz. Bölüm 5.3).
 
MATHİO ODT gebelik süresince ve kontrasepsiyon kullanmayan, gebe kalma potansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir.
 
Laktasyon dönemi
 
Anne sütüne geçmesi nedeniyle, tiyokolşikosid kullanımı emzirme sürecinde kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).
 
Üreme yeteneği/Fertilite
 
Sıçanlar üzerinde gerçekleştirilen fertilite çalışmasında, 12 mg/kg’a kadar olan dozlarda -hiçbir klinik etki indüklemeyen doz seviyelerinde- hiçbir fertilite bozulması göstermemiştir. Tiyokolşikosid ve metabolitleri, farklı konsantrasyon seviyelerinde anöjenik aktivite göstermektedir; bu durum, insan fertilitesinin bozulması için bir risk faktörüdür (bkz. Bölüm 5.3).
 
4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
 
Araç ve makine kullanma üzerindeki etkisine dair veri yoktur.
 
Klinik çalışmalar tiyokolşikosidin psikomotor performans üzerine etkisi olmadığında birleşmiştir. Ancak, nadir somnolans vakaları bildirilmiştir, araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.
 

İstenmeyen etkiler

Klinik çalışmalarda gözlemlenen ve tiyokolşikosid alımına bağlı olan advers etkiler aşağıda listelenmiştir: Advers ilaç reaksiyonları aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir:
 
Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10000 ila < 1/1000); çok seyrek (< 1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
 
Bağışıklık sistemi hastalıkları
 
Seyrek:    Kaşıntı, ürtiker, anjiyonörotik    ödem    gibi anaflaktik reaksiyonlar
 
Çok seyrek:    Anaflaktik şok
 
Sinir sistemi hastalıkları
 
Seyrek:    Somnolans, vazovagal senkop, geçici bilinç bulanıklığı veya eksitasyon
 
Kardiyovasküler sistem hastalıkları Seyrek:    Hipotansiyon
 
Gastrointestinal hastalıklar
 
Seyrek:    Diyare (bkz. Bölüm 4.4),    gastralji,    bulantı,    kusma
 
Hepatobilier hastalıklar
 
Bilinmiyor:    Sitolitik ve kolestatik hepatit (bkz. Bölüm 4.4).
 
Deri ve subkütan doku hastalıkları
 
Seyrek:    Alerjik deri reaksiyonu
 
Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması


Sosyal Medyada Paylaş


İlgili Makaleler